Ulgi

DLA DOMU

Odlicz 18% ceny instalacji fotowoltaicznej od podstawy podatku.

Z ulgi termomodernizacyjnej po raz pierwszy można skorzystać podczas rozliczania formularza PIT za 2019 r. Preferencja przysługuje zarówno podatnikom rozliczającym się według skali, jak i płacącym podatek liniowy lub ryczałt. Od dochodu w PIT mogą odliczyć do 53 tys. zł „wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”, a w konsekwencji zapłacić podatek niższy o kilka tysięcy złotych, a przypadku rozliczających się według 32-procentowej składki - nawet o kilkanaście tysięcy złotych.

Ulga przysługuje w przypadku przedsięwzięć, które zakończyły się lub zakończą nie później niż w okresie 3 lat od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeśli więc ktoś rozpoczął termomodernizację w 2019 r., może odliczać poniesione wydatki pod warunkiem, że przeprowadzi wszystkie prace najpóźniej do końca roku 2022. Jeśli nie dochowa tego terminu, będzie zobowiązany do zwrotu ulgi.

Podatnik korzystający z ulgi termomodernizacyjnej nie ma obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego. Wydatki, które odlicza, muszą być jednak potwierdzone fakturami wystawionymi przez firmę, która nie jest zwolniona z podatku VAT.

W ramach ulgi można odliczyć:

- pompę ciepła wraz z osprzętem,

- kolektor słoneczny wraz z osprzętem,

- ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem.

Program

MÓJ PRĄD

Skorzystaj z programu „Mój prąd”

Chcesz otrzymać dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej? Skorzystaj z programu priorytetowego „Mój prąd”.
Program priorytetowy „Mój Prąd” stanowi unikatowy instrument, który jest dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparciu segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Na czym polega ulga

Dofinansowaniu podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019 r., natomiast projekt musi być zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kto może skorzystać

Każda osoba fizyczna, kto spełnia 2 poniższe warunki:

  • wytwarza na własne potrzeby energię elektryczną,
  • zawarł umowę kompleksową, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Ulgi

DLA ROLNIKÓW I FIRM

Dla rolnika

Instalacja fotowoltaiczna dla gospodarstwa domowego rolnika tańsza o 25%

Rozliczasz się z podatku rolnego? Zgodnie z prawem możesz odliczyć 25% wartości inwestycji w Twoją instalację fotowoltaiczną.

Inwestor zyskuje ulgę inwestycyjną, do wykorzystania na podatek rolny przez 15 lat.

Warunki przyznania ulgi inwestycyjnej:
ulga przysługuje podatnikom podatku rolnego,
elektrownia słoneczna musi być zrealizowana na terenie gminy, w której są położone grunty rolne,
instalacja fotowoltaiczna musi być zakupiona ze środków własnych lub kredytu bankowego (nie może być sfinansowana w całości lub części z dotacji lub kredytu preferencyjnego).

Dla firmy

Przedsiębiorca odliczy cały Vat od instalacji fotowoltaicznej oraz podatek dochodowy dlatego, że inwestycja w instalację fotowoltaiczną jest kosztem w firmie.

DANE ADRESOWE:

PV Control
ul. Bilskiego 11
26-110 Skarżysko-Kamienna

INFOLINIA:

tel. 502-066-973
email: kontakt@pv-control.pl

CERTYFIKATY:

Wszelkie dane zastrzeżone, © PV-Control 2020

W GÓRĘ